.ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์   เทศบาลตำบลโนนบุรี  อำเภอสหัสขันธ์  จังหวัดกาฬสินธุ์  ..........  สหัสขันธ์รื่นรมย์  พระพรหมภูสิงห์  สวยยิ่งเขื่อนลำปาว  ภูค่าวพระนอน  พักผ่อนแหลมโนนวิเศษ  อาเขตไดโนเสาร์  ภูกุ้มข้าวสัตว์โลกล้านปี
 
  ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
  ตราสัญลักษณ์
  วิสัยทัศน์-พันธกิจ  
  นโยบายผู้บริหาร
  แผนยุทธศาสตร์และ
แผนพัฒนา 3 ปี
  สรุปรายรับ-รายจ่าย
  ผลการดำเนินงานตามนโยบาย
  เทศบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2557
  แผนอัตรากำลัง 2555-2557
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ 2557
  จัดซื้อ-จัดจ้าง
  จำนวนประชากร
  สินค้า OTOP
  สมุดโทรศัพท์ 
  ประมวลภาพกิจกรรม
  เก็บตกมาฝาก
  จดหมายข่าว
  โนนบุรีสาส์น
  ข่าวบริการ
  แบบสอบถาม
  จิปาถะมโนสาเหร่ ฯลฯจำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ทต.โนนบุรี
(นับแต่วันที่ 12  สิงหาคม  2548)


Meter Stats

    
  
    


 

   

  

  
        รูปดวงตราเครื่องหมายของเทศบาล
ตำบลโนนบุรี เป็นรูป วงกลมมีขนาดเส้น
ผ่าศูนย์กลาง 4 เซนติเมตร

พระ หมายถึง พระพรหมภูมิปาโล  พระคู่บ้าน
คู่เมืองชาวอำเภอสหัสขันธ์ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อปี   
พุทธศักราช  2511 พร้อมการตั้งเมือง
อำเภอสหัสขันธ์


สีขาวล้อมรอบวงกลม หมายถึง  ศาสนา  
ตำบลโนนบุรี เป็นเมืองพระพุทธศาสนา 
เมืองแห่งธรรมะ


สีน้ำเงิน หมายถึง ชาติ และอีกความหมาย   
หมายถึง   น้ำ ตำบลโนนบุรีมีพื้นที่ติดกับ
อ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาวซึ่งอุดมสมบูรณ์
ด้วยปลานานาพันธุ์


ดอกบานบุรี   หมายถึง ดอกไม้ประจำ
ตำบลโนนบุรี  มีลักษณะเป็นไม้เลื้อย
ที่มีการผลัดใบโดยธรรมชาติ
มีดอกสีเหลืองสวยงาม

สำนักงานเทศบาลตำบลโนนบุรี
เลขที่ 70 ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 0-4387-1146  โทรสาร 0-4387-1566 , 0-4387-1096
เหตุเพลิงไหม้ 0-4387-1329

E-mail Address : nonburee-muni@gmail.com

ผู้ดูแลระบบและออกแบบเว็บไซต์
นางสาวพักตร์ศิริ ผลเรือง นักวิชาการประชาสัมพันธ์

 นายรัตนชัย  ไชยคำมี
นายกเทศมนตรี
 
นายมนิล  นงนุช
รองนายกเทศมนตรี
 
นางสิริกาญจน์  คำมะภา
รองนายกเทศมนตรี
 
 
 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
   
   
     เลขานุการนายกเทศมนตรี
 

นางนฤมล  สิงห์เงา
ปลัดเทศบาลตำบลโนนบุรี
 
นางสุธิดา  บุบผาเดช
รองปลัดเทศบาล