.ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์   เทศบาลตำบลโนนบุรี  อำเภอสหัสขันธ์  จังหวัดกาฬสินธุ์  ..........  สหัสขันธ์รื่นรมย์  พระพรหมภูสิงห์  สวยยิ่งเขื่อนลำปาว  ภูค่าวพระนอน  พักผ่อนแหลมโนนวิเศษ  อาเขตไดโนเสาร์  ภูกุ้มข้าวสัตว์โลกล้านปี
 
สรุปรายรับ-รายจ่าย
แบบสอบถาม

 

 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ทต.โนนบุรี
(นับแต่วันที่ 12  สิงหาคม  2549)


Meter Stats

    
  
    


 
   

  
  
 
 
 
สิบเอกวัชรินทร์  บุบผาเดช
หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
 
ฝ่ายอำนวยการ


ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 
นายชนวิชทร์  แก้ววัน
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
 
นางอังคณา  บุญตาแสง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

 
 
นายจิรนิติ์  อินอุ่นโชติ
นิติกรชำนาญการ
 
นางสาวสุภาพร  ผารุธรรม
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
 
 
นางสาวณัฏฐธิดา  จำปาอ่อน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
 
นางสาวพักตร์ศิริ  ผลเรือง
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
 
 

 
นายดนัย  นันรุ่ง
นักจัดการงานทะเบียนชำนาญการ
 
 
 
นางสาวไข่มุก  วงศ์จำปา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 


พนักงานจ้างของรัฐ

     
นายเรืองชัย ไชยคำมี
ผู้ช่วยนิติกร
นายพจนา  ชารีรักษ์
พนักงานเทศกิจ
นายเสาร์  ใสศรีดา
พนักงานขับรถยนต์
นางอำพร  เห็มชูยิ่ง
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวทิพวรรณ  สิมพันธุ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวกนกวรรณ  โตรอด
พนักงานจ้างเหมาบริการ
     
นายจันทร์หอม  อาษาพัฒน์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายทองย้อย  ภูชมบ่อ
พนักงานขับรถดับเพลิง
นายอนุกูล  ศรีหริ่ง
พนักงานจ้างเหมาบริการ
     
นายวัชรินทร์  โตรอด
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายประเวช  โตรอด
พนักงานขับรถยนต์
นายนันทพัทธ์  โตรอด
พนักงานขับรถดับเพลิง
นายโอภาส  อักษรพิมพ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายนิคม  ภูมิพฤกษ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายทวี  ศรีแก้ว
พนักงานจ้างเหมาบริการ
     
     
นายสมชัย  สรุิยะ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายเสนีย์  รินเตชะ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายสุภมิตร  พลเยี่ยม
พนักงานจ้างเหมาบริการ

สำนักงานเทศบาลตำบลโนนบุรี
เลขที่ 70 ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 0-4387-1146  โทรสาร 0-4387-1566 , 0-4387-1096
เหตุเพลิงไหม้ 0-4387-1329ผู้ดูแลระบบและออกแบบเว็บไซต์
นางสาวพักตร์ศิริ ผลเรือง นักประชาสัมพันธ์
ชำนาญการ

นายรัตนชัย  ไชยคำมี
นายกเทศมนตรี
 
นายมนิล  นงนุช
รองนายกเทศมนตรี
 
นางสิริกาญจน์  คำมะภา
รองนายกเทศมนตรี
 
 
 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
   
   
     เลขานุการนายกเทศมนตรี

นางนฤมล  สิงห์เงา
ปลัดเทศบาลตำบลโนนบุรี
 
นางสุธิดา  บุบผาเดช
รองปลัดเทศบาล