.ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์   เทศบาลตำบลโนนบุรี  อำเภอสหัสขันธ์  จังหวัดกาฬสินธุ์  ..........  สหัสขันธ์รื่นรมย์  พระพรหมภูสิงห์  สวยยิ่งเขื่อนลำปาว  ภูค่าวพระนอน  พักผ่อนแหลมโนนวิเศษ  อาเขตไดโนเสาร์  ภูกุ้มข้าวสัตว์โลกล้านปี
 
สรุปรายรับ-รายจ่าย
แบบสอบถาม

 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ทต.โนนบุรี
(นับแต่วันที่ 12  สิงหาคม  2549)


Meter Stats

    
  
    


 
   

  
  


 

 

 
 
 
นางวัชราภรณ์  เนตพล
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)
 
     
 
 
 
นางสาวนภัสสร  ศรีไธสง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
( นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)
 
     
 
นางพรนภา  ลิ้วขอนแก่น
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
 
จ่าเอกสุรพล  หารัญดา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
     

 


พนักงานจ้างของรัฐ

     
นางสาวนฤมล ธรรมสินธุ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
นางสาวศิรินยา  สมหวัง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
นางสาวอุมาพร  ภูผาสุข
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางประพิศ  ศรีมามาศ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายพีระศักดิ์  ชะโยปัญ
พนักงานจ้างเหมาบริการ


 

สำนักงานเทศบาลตำบลโนนบุรี
เลขที่ 70 ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 0-4387-1146  โทรสาร 0-4387-1566 , 0-4387-1096
เหตุเพลิงไหม้ 0-4387-1329ผู้ดูแลระบบและออกแบบเว็บไซต์
นางสาวพักตร์ศิริ ผลเรือง นักประชาสัมพันธ์
ชำนาญการ

นายรัตนชัย  ไชยคำมี
นายกเทศมนตรี
 
นายมนิล  นงนุช
รองนายกเทศมนตรี
 
นางสิริกาญจน์  คำมะภา
รองนายกเทศมนตรี
 
 
 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
   
   
     เลขานุการนายกเทศมนตรี

นางนฤมล  สิงห์เงา
ปลัดเทศบาลตำบลโนนบุรี
 
นางสุธิดา  บุบผาเดช
รองปลัดเทศบาล