.ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์   เทศบาลตำบลโนนบุรี  อำเภอสหัสขันธ์  จังหวัดกาฬสินธุ์  ..........  สหัสขันธ์รื่นรมย์  พระพรหมภูสิงห์  สวยยิ่งเขื่อนลำปาว  ภูค่าวพระนอน  พักผ่อนแหลมโนนวิเศษ  อาเขตไดโนเสาร์  ภูกุ้มข้าวสัตว์โลกล้านปี
 
สรุปรายรับ-รายจ่าย
แบบสอบถาม

 




 








จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ทต.โนนบุรี
(นับแต่วันที่ 12  สิงหาคม  2549)


Meter Stats





    
  




    


 
  



 

  
  






 

 

 
 
 
นายอานุภาพ จุตาทิศ
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
     
 
 
นายนัฐพล  ทิพฤาตรี
รักษาการหัวหน้าฝ่าย
แผนงานและก่อสร้าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
 
     
 
นายไพรัตน์  ลิ้วขอนแก่น
นายช่างโยธาชำนาญงาน
 
นายทวีศักดิ์  เทศพรม
นายช่างโยธาชำนาญงาน
     
นางสาววิลาวัลย์  วังระหา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 


พนักงานจ้างของรัฐ

     
นายฤาชา  วิระพันธุ์
ผู้ช่วยช่าง
นายชุมพล  ศรีมามาศ
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายอุบล  พิเนตร
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายสมมรรค  ชุ่มเรืองศรี
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ
นายพิชิต  บุญเริ่ม
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายสุขสันต์  จิตต์สะอาด
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายวานิรุช  ญาณเพิ่ม
พนักงานจ้างเหมาบริการ



สำนักงานเทศบาลตำบลโนนบุรี
เลขที่ 70 ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 0-4387-1146  โทรสาร 0-4387-1566 , 0-4387-1096
เหตุเพลิงไหม้ 0-4387-1329




ผู้ดูแลระบบและออกแบบเว็บไซต์
นางสาวพักตร์ศิริ ผลเรือง นักประชาสัมพันธ์
ชำนาญการ



 

 

 

นายรัตนชัย  ไชยคำมี
นายกเทศมนตรี
 
นายมนิล  นงนุช
รองนายกเทศมนตรี
 
นางสิริกาญจน์  คำมะภา
รองนายกเทศมนตรี
 
 
 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
   
   
     เลขานุการนายกเทศมนตรี

นางนฤมล  สิงห์เงา
ปลัดเทศบาลตำบลโนนบุรี
 
นางสุธิดา  บุบผาเดช
รองปลัดเทศบาล