.ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์   เทศบาลตำบลโนนบุรี  อำเภอสหัสขันธ์  จังหวัดกาฬสินธุ์  ..........  สหัสขันธ์รื่นรมย์  พระพรหมภูสิงห์  สวยยิ่งเขื่อนลำปาว  ภูค่าวพระนอน  พักผ่อนแหลมโนนวิเศษ  อาเขตไดโนเสาร์  ภูกุ้มข้าวสัตว์โลกล้านปี
 
สรุปรายรับ-รายจ่าย
แบบสอบถาม

 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ทต.โนนบุรี
(นับแต่วันที่ 12  สิงหาคม  2549)


Meter Stats

    
  
    


 
   

  
  


 

นายเมืองมน  อุ่นสิม
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น)

 

 

\นางวิมาน สุระภา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 


พนักงานจ้างของรัฐ

     
น.ส.ละอองดาว  ภูทองก้าน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นายทศพล  ภูผาธรรม
พนักงานตรวจโรคสัตว์
นายยศทวี  โพธิ์งาม
พนักงานขับรถขยะ
นายบุญทัน  อินทรักษา
พนักงานขับเครื่องจักร
นายธรรมรงค์  จักษุธรรม
พนักงานขับรถขยะ
   
นายสุดสาคร  จาบทอง
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายสังคม  สังฆะนาม
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายมงคล  พิมพ์พิลา
พนักงานจ้างเหมาบริการ
     
นายสุริยา  อาษาพัฒน์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายบัวสุวรรณ์  ศุภอุดร
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายเทวัญ  บุญป่่อย
พนักงานจ้างเหมาบริการ
   
นายสุริยา  บุญสา
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายบุญมี  ไชยศิริ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายบุญมี สนธิสุข
พนักงานจ้างเหมาบริการ
     
นายวิรัตน์  โชติวิเชียร
พนักงานนจ้างเหมาบริการ
นายสมพงษ์  ศิรินาม
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายฐานะ  ฆารไสย์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
     
นายสมชาติ  ราชกิจ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายยศยง  ศรีดารา
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายอุทิศ  ภูพาดแร่
พนักงานจ้างเหมาบริการ
     
นายอำนาจ  อักษรพิมพ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายพิทักษ์  ขูรูรักษ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายสุรพงษ์  อุดมวงษ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
     
 
 
 
นายธวัชชัย  พันนา
พนักงานจ้างเหมาบริการ
 
 


สำนักงานเทศบาลตำบลโนนบุรี
เลขที่ 70 ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 0-4387-1146  โทรสาร 0-4387-1566 , 0-4387-1096
เหตุเพลิงไหม้ 0-4387-1329

E-mail Address : nonburee-muni@gmail.com


ผู้ดูแลระบบและออกแบบเว็บไซต์
นางสาวพักตร์ศิริ ผลเรือง นักประชาสัมพันธ์
ชำนาญการ

นายรัตนชัย  ไชยคำมี
นายกเทศมนตรี
 
นายมนิล  นงนุช
รองนายกเทศมนตรี
 
นางสิริกาญจน์  คำมะภา
รองนายกเทศมนตรี
 
 
 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
   
   
     เลขานุการนายกเทศมนตรี

นางนฤมล  สิงห์เงา
ปลัดเทศบาลตำบลโนนบุรี
 
นางสุธิดา  บุบผาเดช
รองปลัดเทศบาล