.ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์   เทศบาลตำบลโนนบุรี  อำเภอสหัสขันธ์  จังหวัดกาฬสินธุ์  ..........  สหัสขันธ์รื่นรมย์  พระพรหมภูสิงห์  สวยยิ่งเขื่อนลำปาว  ภูค่าวพระนอน  พักผ่อนแหลมโนนวิเศษ  อาเขตไดโนเสาร์  ภูกุ้มข้าวสัตว์โลกล้านปี
 
สรุปรายรับ-รายจ่าย
แบบสอบถาม

 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ทต.โนนบุรี
(นับแต่วันที่ 12  สิงหาคม  2549)


Meter Stats

    
  
    


 
   

  
  


 

 
 
 
นายทองสมุทร  คำมะภา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(นักบริหารการศึกษา ระดับต้น)
 
     
 
 
 
นางอัจฉริยา  เทศพรม
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
(นักบริหารการศึกษา ระดับต้น)
 
     
นางอริญญา  พิกุล
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นายศิขรินทร์  ศรีหริ่ง
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางเบญญาภา แสงกล้า
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 
 
 
นางเยาวรัตน์  บันนามน
ครูผู้ช่วย
นางประยูร  มะโนเอื้อ
ครูผู้ช่วย
 

 


พนักงานจ้างของรัฐ

     
นางจรรยพร  บุญจันศรี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาล
และปฐมวัย
นางสาวเบญจศิลป์  อิ่มเจือ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาล
และปฐมวัย
นางสาวรุ่งนภา  ศิรินาม
พนักงานจ้างเหมาบริการ
   
นายศราวุฒิ  ผ่านสำแดง
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายประดิษฐ์  รัตนภักดี
พนักงานจ้างเหมาบริการ
     
 
 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลโนนบุรี
เลขที่ 70 ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 0-4387-1146  โทรสาร 0-4387-1566 , 0-4387-1096
เหตุเพลิงไหม้ 0-4387-1329

E-mail Address : nonburee-muni@gmail.com


ผู้ดูแลระบบและออกแบบเว็บไซต์
นางสาวพักตร์ศิริ ผลเรือง นักประชาสัมพันธ์
ชำนาญการ


 

นายรัตนชัย  ไชยคำมี
นายกเทศมนตรี
 
นายมนิล  นงนุช
รองนายกเทศมนตรี
 
นางสิริกาญจน์  คำมะภา
รองนายกเทศมนตรี
 
 
 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
   
   
     เลขานุการนายกเทศมนตรี

นางนฤมล  สิงห์เงา
ปลัดเทศบาลตำบลโนนบุรี
 
นางสุธิดา  บุบผาเดช
รองปลัดเทศบาล