.ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์   เทศบาลตำบลโนนบุรี  อำเภอสหัสขันธ์  จังหวัดกาฬสินธุ์  ..........  สหัสขันธ์รื่นรมย์  พระพรหมภูสิงห์  สวยยิ่งเขื่อนลำปาว  ภูค่าวพระนอน  พักผ่อนแหลมโนนวิเศษ  อาเขตไดโนเสาร์  ภูกุ้มข้าวสัตว์โลกล้านปี
 
สรุปรายรับ-รายจ่าย
แบบสอบถาม

 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ทต.โนนบุรี
(นับแต่วันที่ 12  สิงหาคม  2549)


Meter Stats

    
  
    


 
   

  
  


ประวัติความเป็นมา  :
ซากดึกดำบรรพ์ไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าว พบครั้งแรก
เมื่อปี พ . ศ . 2513 โดยพระญาณวิสาลเถร(พระครูวิจิตรสหัสคุณ )
เจ้าอาวาสวัดสักกะวัน และได้นำกระดูกที่พบมาเก็บรักษาไว้ โดย
คิดว่าเป็นไม้กลายเป็นหิน ในปีพ . ศ . 2521 นายวราวุธ สุธีธร
นักธรณีวิทยาและคณะจาก กรมทรัพยากรธรณีได้เดินทางมา
สำรวจธรณีวิทยาบริเวณนี้และได้พบตัวอย่างดังกล่าวจึงได้
แจ้งว่าเป็นกระดูกไดโนเสาร์
                ต่อมาในปี พ . ศ . 2523 คณะสำรวจโบราณคดีวิทยา
ไทย - ฝรั่งเศส ได้นำกระดูกเหล่านั้นจำนวน 3 ท่อน
ไปศึกษาพบว่าเป็นส่วนของกระดูกขาหน้าของไดโนเสาร์
ซอโรพอด ( Sauropod ) จนกระทั่งในเดือนตุลาคม พ . ศ . 2537
ได้พบแหล่งสะสมกระดูก ที่บริเวณร่องน้ำเชิงเขาข้างถนน
จึงได้ทำการสำรวจขุดค้นและอนุรักษ์อย่างเป็นระบบ
แต่ ในขณะนั้นเป็นหน้าฝน ฝนตกขังในหลุมสำรวจ
จึงได้หยุดทำการสำรวจและมาดำเนินการ ในการขุดสำรวจใหม่
ในเดือนพฤศจิกายน พ . ศ . 2537 จากการขุดเปิดหน้าดินพบกระดูก
เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนกระทั่งเดือนตุลาคม พ . ศ . 2538 พบกระดูก
ไดโนเสาร์กินพืชมากกว่า 6 ตัว มีจำนวนกระดูกมากกว่า 630 ชิ้น
คณะสำรวจจึงต้องจัดสร้างศาลาคลุมหลุมขุดค้น เพื่อให้รักษา
ซากกระดูกจากแดดฝน และสามารถขุดค้นได้ พระครู
วิจิตรสหัสคุณได้เมตตาให้คณะสำรวจ ได้อาศัยศาลา
ในวัดเป็นห้องปฏิบัติการและพักแรม ทำให้คณะสำรวจ
สามารถขุดเปิด ซากกระดูกไดโนเสาร์ได้มาก และ
สมเด็จ พระเทพ รัตนราชสุดาฯสามบรมราชกุมารี
ได้เสด็จทอดพระเนตรซากกระดูกไดโนเสาร์ใน
วันที่ 24 พฤศจิกายน พ . ศ . 2538
การจัดแสดงภายใน  :
                       การจัดแสดงภายในเป็นการจัด แสดงกระดูก
และซากไดโนเสาร์ที่ขุดพบบริเวณภูกุ้มข้าวซึ่งได้มีการขุดพบ
ซากกระดูกไดโนเสาร์เ ป็นจำนวนมากในชั้นหินทราย
หมวดหินเสาขัว ( Sao KHua Formation ) ยุคครีเทเซียสตอนต้น
( Early Cretaceous ) อายุประมาณ 130 ล้านปี
แหล่งขุดค้นนี้พบกระดูกไดโนเสาร์ซอโรพอด ( Sauropod ) ซึ่งเป็นไดโนเสาร์กินพืชจำนวนมากที่สุดเท่าที่มีการขุดค้น
ในประเทศไทย โดยพบมากกว่า 650 ชิ้น ประกอบด้วยไดโนเสาร์
ซอโรพอด ( Sauropod ) อย่างน้อย 7 ตัวพบชิ้นส่วนต่างๆเกือบ
ครบทุกส่วนซึ่งชิ้นหนึ่งในนั้นชิ้นส่วนยังคงเรียงรายต่อกันเป็น
โครงเกือบสมบูรณ์ทั้งตัวนอกจากนี้ยังพบฟัน และชิ้นส่วนของ
หัวกะโหลกหลายชิ้น ทำให้ทราบว่าในแหล่งนี้มีไดโนเสาร์ 4 ชนิด
คือ ไดโนเสาร์ซอโรพอด ( Sauropod ) 2 ชนิด ชนิดหนึ่งคือ
ภูเวียงโกซอรัส สิริธรเน ( Phuwianggosaurus sirindhornae )
และอีกชนิดหนึ่งอยู่ระหว่างการวิจัย อีก 2 ชนิดเป็นไดโนเสาร์
กินเนื้อขนาดใหญ่ คือ พบฟันของไดโนเสาร์ สยามโมซอรัสธีธรณี
( Siamosaurus steetorani) และสยามโมไทรันนัส
( Siamotyrannusisanensis ) สัตว์ร่วมสมัยที่พบในบริเวณ
ใกล้เคียง ได้แก่ หอยน้ำจืดสองฝา ( Bivaive )
ปลาเลปิโดเทส ( Lepidotes ) จระเข้โกนิโอโฟลิส ( Gonipholis )
เต่า ( Tuttie ) และปลาฉลามน้ำจืดไฮโบดอน ( Hybodontshark )

หน้า 2

สำนักงานเทศบาลตำบลโนนบุรี
เลขที่ 70 ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 0-4387-1146  โทรสาร 0-4387-1566 , 0-4387-1096
เหตุเพลิงไหม้ 0-4387-1329

E-mail Address : nonburee-muni@gmail.com

ผู้ดูแลระบบและออกแบบเว็บไซต์
นางสาวพักตร์ศิริ ผลเรือง นักวิชาการประชาสัมพันธ์


 

 

นายรัตนชัย  ไชยคำมี
นายกเทศมนตรี
 
นายมนิล  นงนุช
รองนายกเทศมนตรี
 
นางสิริกาญจน์  คำมะภา
รองนายกเทศมนตรี
 
 
 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
   
   
     เลขานุการนายกเทศมนตรี

นางนฤมล  สิงห์เงา
ปลัดเทศบาลตำบลโนนบุรี
 
นางสุธิดา  บุบผาเดช
รองปลัดเทศบาล