.ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์   เทศบาลตำบลโนนบุรี  อำเภอสหัสขันธ์  จังหวัดกาฬสินธุ์  ..........  สหัสขันธ์รื่นรมย์  พระพรหมภูสิงห์  สวยยิ่งเขื่อนลำปาว  ภูค่าวพระนอน  พักผ่อนแหลมโนนวิเศษ  อาเขตไดโนเสาร์  ภูกุ้มข้าวสัตว์โลกล้านปี
 
สรุปรายรับ-รายจ่าย
แบบสอบถาม

 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ทต.โนนบุรี
(นับแต่วันที่ 12  สิงหาคม  2549)


Meter Stats

    
  
    


 
   

  
  


พระพรหมภูมิปาโล

                     พระพรหมภูมิปาโลรุ้ง     รังสี
                     พระแผ่บุญบารมี            มิ่งหล้า
                     ร่มรัฐทั่วปฐพี                 พูนสวัสดิ์
                     บรรเจิดพุทศาสน์จ้า       จรัสแผ้วแผ่นสยาม

ประวัติความเป็นมา
สืบเนื่องจากปลายปี       พ.ศ. ๒๕๐๙   คณะกรรมการส่งเสริม
พระพุทธศาสนาวัฒนธรรมและประเพณีจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมี
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์        นายบุรี พรหมลักขโณ
เป็นประธาน            ได้มีมติให้ก่อสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่บน
ยอดเขาภูสิงห์ด้านทิศใต้ เพื่อให้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยึดเหนี่ยวจิตใจ
แก่ชาวจังหวัดกาฬสินธุ์                และเป็นมิ่งมงคลแก่บ้านเมือง การก่อสร้าง พระพุทธรูปบนไหล่เขาภูสิงห์เป็นผลงานอันยิ่งใหญ่ เพราะได้รับความร่วมมือศรัทธาจากคณะสงฆ์ประชาชน
ในจังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดใกล้เคียงเป็นอย่างดี        โดยมี
พิธีวางศิลาฤกษ์ในวันที่ ๑๔  เมษายน  พ.ศ.   ๒๕๑๑   ตามคำ
แนะนำของท่านโหราพราหมณาจารย์    และได้รับความเมตตา
จากพระคุณเจ้า เจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาส  (วัดสามปลื้ม) ได้ผูกดวงชะตาขององค์พระพุทธปฏิมาที่ก่อสร้าง       ซึ่งตรงกับ
ภูมิปาโลฤกษ์                และต่อมาได้ใช้เป็นคำต่อท้ายนามองค์
พระพุทธปฏิมากรและเมื่อสมาสเข้ากับคำว่า       “พรหม”   อันมี
ความหมายถึงพรหมวิหารธรรม เป็น  “พระพรหมภูมิปาโล”
รวมความหมายว่า “พระผู้ยิ่งใหญ่และเปี่ยมด้วย
พรหมวิหารธรรม ที่คอยให้ความพิทักษ์คุ้มครอง
สถานทั่วปริมณฑล
” นั่นเอง
            ในงานสมโภชและพุทธาภิเษกองค์พระพุทธปฏิมากร
ฯพณฯ พลเอกประภาส จารุเสถียร รองนายกรัฐมนตรี       และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในสมัยนั้นเป็นประธานพิธี
เปิดงานและประกอบพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ       ยังเบื้อง
พระนลาฏองค์พระพุทธปฏิมากร    เพื่อเพิ่มพูนความศักดิ์สิทธิ์
ขององค์พระพุทธปฏิมากร
             ปัจจุบันนี้ พระพรหมภูมิปาโล     อยู่ในความดูแลของ
คณะสงฆ์และส่วนราชการอำเภอสหัสขันธ์ คณะสงฆ์กำหนด
ให้สถานที่แห่งนี้เป็นที่พำนักสงฆ์นามว่า “ ที่พำนักสงฆ์พุทธาวาส”
โดยมี  พระครูสิริพัฒนนิเทศก์ รองเจ้าคณะอำเภอสหัสขันธ์
เจ้าอาวาสวัดไตรภูมิ เป็นประธานสงฆ์ เป็นศูนย์เผยแผ่ธรรม
และสถาน ที่พักผ่อนจิตใจชมธรรมชาติ   เพราะเมื่อได้ขึ้นมา
บนที่พำนักสงฆ์พุทธาวาส       จะสามารถมองเป็นทิวทัศน์ได้
รอบด้าน คือด้านทิศใต้จะมองเห็นภูมิภาพอันสวยงามเหนือ
ทะเลสาบเขื่อนชลประทานลำปาว และสภาพบ้านเมืองของ
เทศบาลตำบลโนนบุรี ด้านทิศตะวันออกจะมองเป็นทิวทัศน์
อันงดงามของ ภูปอ ภูค่าว ภูเป้ง และภูกุ้มข้าว ประหนึ่ง
สวนพฤกษาธรรมชาติ ที่สร้างไว้อย่างงดงามด้านทิศตะวันตก จะมองเป็นทิวเขาคันโทในเขตอำเภอท่าคันโทที่อยู่ไกลสุดขอบฟ้า และเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกดินที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่ง
การเดินทางขึ้นบนยอดเขาสามารถเดินทางได้ ๒ ทาง คือ
บันไดเดินเท้าจำนวน 299 ขั้น และถนนลาดยางระยะทาง
๓ กิโลเมตร ในแต่ละปีจะมีงานประเพณีทำบุญตักบาตร
เทโวโรหะณฯ ซึ่งเป็นงานระดับจังหวัดกาฬสินธุ์ มีพุทธศาสนิกชน
ทั้งในและต่างจังหวัดทั่วทุกสารทิศเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

สำนักงานเทศบาลตำบลโนนบุรี
เลขที่ 70 ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 0-4387-1146  โทรสาร 0-4387-1566 , 0-4387-1096
เหตุเพลิงไหม้ 0-4387-1329

E-mail Address : nonburee-muni@gmail.com

ผู้ดูแลระบบและออกแบบเว็บไซต์
นางสาวพักตร์ศิริ ผลเรือง นักวิชาการประชาสัมพันธ์


 

นายรัตนชัย  ไชยคำมี
นายกเทศมนตรี
 
นายมนิล  นงนุช
รองนายกเทศมนตรี
 
นางสิริกาญจน์  คำมะภา
รองนายกเทศมนตรี
 
 
 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
   
   
     เลขานุการนายกเทศมนตรี

นางนฤมล  สิงห์เงา
ปลัดเทศบาลตำบลโนนบุรี
 
นางสุธิดา  บุบผาเดช
รองปลัดเทศบาล