.ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์   เทศบาลตำบลโนนบุรี  อำเภอสหัสขันธ์  จังหวัดกาฬสินธุ์  ..........  สหัสขันธ์รื่นรมย์  พระพรหมภูสิงห์  สวยยิ่งเขื่อนลำปาว  ภูค่าวพระนอน  พักผ่อนแหลมโนนวิเศษ  อาเขตไดโนเสาร์  ภูกุ้มข้าวสัตว์โลกล้านปี
 
สรุปรายรับ-รายจ่าย
แบบสอบถาม

 

  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  โครงสร้างส่วนราชการ
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองสวัสดิการและสังคม
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองการศึกษา  พิพิธภัณฑ์สิรินธร
  หลุมไดโนเสาร์
  สะพานเทพสุดา
  พุทธสถานภูสิงห์
  ฟอสซิลหอย
  วัดสักกะวัน
  วัดไตรภูมิ
  วัดตาดแม่นาย
  แหลมโนนวิเศษ
  พุทธไสยยาสน์ภูค่าว
  หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์
  โปรแกรมการท่องเที่ยว
  งานประเพณีและกิจกรรมต่าง ๆ
  การเดินทาง/ร้านอาหาร/ที่พัก
  แผนที่ตำบลโนนบุรี
  แผนที่อำเภอสหัสขันธ์

 

  กำหนดโครงสร้างแบ่งส่วนราชการ
  ยุทธศาสตร์จังหวัดกาฬสินธุ์
  จริยธรรมข้าราชการ
  จริยธรรมนายกเทศมนตรี
  จริยธรรมสมาชิกสภาเทศบาล
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ทต.โนนบุรี
(นับแต่วันที่ 12  สิงหาคม  2549)


Meter Stats

    
  


 

พุทธไสยาสน์ภูค่าว
          บริเวณถ้ำภูค่าว เป็นสถานที่สำคัญทางพุทธศาสนา
อีกแห่งหนึ่งภายในถ้ำประดิษฐาน พระพุทธไสยาสน์ภูค่าว
สลักอยู่ทีเพิงผาขนาดย่อมซึ่งแตกต่างจากพระไสยาสน์ทั่วไป
คือนอนตะแคงซ้ายและไม่มีพระเกตุมาลามีความยาว 2025 เมตร ตามปกติกล่าวว่าเป็นพระโมคคัลลานะพระสาวกองค์หน้า
ของพระพุทธเจ้าสร้างขึ้นเมื่อประมาณสองพันกว่าปีมาแล้ว
เป็นที่เคารพสักการะของชาวบ้านทั่วไป และจะจัดงานนมัสการ
ปิดทองในวันตรุษสงกรานต์ของทุกปี สิ่งปลูกสร้างที่หน้าสนใจ
อีกหลายอย่างในวัดพุทธนิมิต วิหารสังฆนิมิตซึ่งภายในวิหาร
จะมีพระพุทธรูปปางต่าง ๆพระพิมพ์จากกรุต่าง ๆ ทั่วประเทศ
ประดับประดาอยู่บนผนังภายในวิหารงดงามมาก อุโบสถ
วัดพุทธนิมิตเริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2540การก่อสร้าง
ได้ไม้ส่วนหนึ่งจากใต้เขื่อนลำปาว ลักษณะอุโบสถแบบเปิด
ผสมผสานสถาปัตยกรรมแบบภาคกลางและภาคเหนือ
ประยุกต์ได้อย่างกลมกลืน เจดีย์พุทธนิมิตก่อสร้างขึ้นเพื่อ
บรรจุพระบรมสารีริกธาตุและฉลองสิริราชสมบัติครบ 80 พรรษา
ซึ่งมี ความสูงที่สุดของจังหวัดกาฬสินธุ์ มีความสูงทั้งสิ้น 80เมตร
ที่ตั้ง : ภูค่าวเป็นภูเขาหินทราย สูงจากพื้นดินล่างประมาณ
20 เมตร อยู่ในเขตบ้านโสกทราย หมู่ที่ 5 ตำบลสหัสขันธ์
อำเภอสหัสขันธ์ ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 5 กิโลเมตร
ไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข 227

หน้า 2 อุโบสถวัดพุทธนิมิต

สำนักงานเทศบาลตำบลโนนบุรี
เลขที่ 70 ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 0-4387-1146  โทรสาร 0-4387-1566 , 0-4387-1096
เหตุเพลิงไหม้ 0-4387-1329

E-mail Address : nonburee-muni@gmail.com

ผู้ดูแลระบบและออกแบบเว็บไซต์
นางสาวพักตร์ศิริ ผลเรือง นักวิชาการประชาสัมพันธ์


 

 

นายรัตนชัย  ไชยคำมี
นายกเทศมนตรี
 
นายมนิล  นงนุช
รองนายกเทศมนตรี
 
นางสิริกาญจน์  คำมะภา
รองนายกเทศมนตรี
 
 
 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
   
   
     เลขานุการนายกเทศมนตรี

นางนฤมล  สิงห์เงา
ปลัดเทศบาลตำบลโนนบุรี
 
นางสุธิดา  บุบผาเดช
รองปลัดเทศบาล