.ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์   เทศบาลตำบลโนนบุรี  อำเภอสหัสขันธ์  จังหวัดกาฬสินธุ์  ..........  สหัสขันธ์รื่นรมย์  พระพรหมภูสิงห์  สวยยิ่งเขื่อนลำปาว  ภูค่าวพระนอน  พักผ่อนแหลมโนนวิเศษ  อาเขตไดโนเสาร์  ภูกุ้มข้าวสัตว์โลกล้านปี
 
สรุปรายรับ-รายจ่าย
แบบสอบถาม

 

  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  โครงสร้างส่วนราชการ
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองสวัสดิการและสังคม
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองการศึกษา  พิพิธภัณฑ์สิรินธร
  หลุมไดโนเสาร์
  สะพานเทพสุดา
  พุทธสถานภูสิงห์
  ฟอสซิลหอย
  วัดสักกะวัน
  วัดไตรภูมิ
  วัดตาดแม่นาย
  แหลมโนนวิเศษ
  พุทธไสยยาสน์ภูค่าว
  หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์
  โปรแกรมการท่องเที่ยว
  งานประเพณีและกิจกรรมต่าง ๆ
  การเดินทาง/ร้านอาหาร/ที่พัก
  แผนที่ตำบลโนนบุรี
  แผนที่อำเภอสหัสขันธ์

 

  กำหนดโครงสร้างแบ่งส่วนราชการ
  ยุทธศาสตร์จังหวัดกาฬสินธุ์
  จริยธรรมข้าราชการ
  จริยธรรมนายกเทศมนตรี
  จริยธรรมสมาชิกสภาเทศบาล
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ทต.โนนบุรี
(นับแต่วันที่ 12  สิงหาคม  2549)


Meter Stats

    
  


 

ระพุทธเจดีย์ศรีสัตตราช (เจดีย์หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์)       สร้างขึ้นจากแนวความคิดของพุทธบริษัทที่มุ่งการสร้างเจดีย์
หรือพระธาตุเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและเป็นที่บรรจุพระบรม สารีริกธาตุ
ซึ่งนับว่าเป็นการสร้างปูชนียวัตถุที่สำคัญยิ่งอย่างหนึ่งของชาวพุทธใน
ประเทศไทยในเบื้องต้น วัดเวฬุวันจึงมีโครงการสร้างองค์เจดีย์ขนาด
ไม่ใหญ่นักใช้งบประมาณ ๕ ล้านบาท เพราะมีวัตถุประสงค์เพื่อ
บรรจุพระบรมสารีริกธาตุและทำเป็นพิพิธภัณฑ์เท่านั้น
       แต่หลังจากที่พระเดชพระคุณพระครูภาวนากิจโกศล
(หลวงปู่สอ พนฺธุโล )
แห่ง วัดป่าบ้านหนองแสง จังหวัดยโสธร พร้อมคณะศิษย์
เริ่มโครงการสร้างพระพุทธสิริสัตตราช จำลอง (หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์)
เพื่อช่วยเหลือวิกฤตของชาติด้านเศรษฐกิจที่คุกคามประเทศไทย
อย่างไม่เคยมีมาก่อนเพื่อให้บารมีของพระพุทธสิริสัตตราช
ปกปักรักษา คุ้มครองประชาชนคนไทยที่เคารพศรัทธา ให้ผ่านพ้น
วิกฤตคืนสู่ความสันติสุขโดยเร็วโดยเริ่มโครงการมาตั้งแต่
เดือนมีนาคม พ.ศ.2541 จนปัจจุบันได้สร้างพระพุทธสิริสัตตราช
จำลอง ประดิษฐานตามวัดหน่วยงานราชการ และบริษัทเอกชน
หลายแห่งในภูมิภาคต่างๆของประเทศ รวมทั้ง ณ เขื่อนสำคัญต่างๆ
เช่น เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิตติ์ เขื่อนศรีนครินทร์ เขื่อนอุบลรัตน์
และเขื่อนวชิราลงกรณ์ เป็นต้น เป็นจำนวนกว่า 101 องค์
         สำหรับพระพุทธสิริสัตตราชจำลอง วัดเวฬุวัน ที่ประดิษฐานเป็น
พระประธานในเจดีย์นี้พระครูสิทธิวราคม
(นิคม นิคมวโร)
เจ้า อาวาสวัดเวฬุวัน จึงได้รับอนุญาต
ให้สร้างเป็นองค์แรกของโครงการ มีขนาดหน้าตัก 89 นิ้ว
โดยที่พระพุทธสิริสัตตราชนี้ เป็นพระคู่บารมีของ
หลวงปู่สอ พนฺธุโล
ประธาน ดำเนินงานฝ่ายสงฆ์ มีความ
ศักดิ์สิทธิ์และมีพุทธานุภาพเป็นที่ประจักษ์ของผู้ที่
เคารพศรัทธาเป็น อย่างยิ่ง องค์จำลองนี้ก็มีขนาดใหญ่มาก
จึงมีแนวความคิดว่าน่าที่จะสร้างเจดีย์เพื่อประดิษฐาน
องค์หลวงพ่อเจ็ด กษัตริย์จำลองให้มีขนาดใหญ่โตมากขึ้น
กว่าแนวคิด เดิม เพื่อความเหมาะในการใช้ประโยชน์ แต่คงไว้
ซึ่งความสวยงามเรียบง่าย รักษาไว้ซึ่งศิลปะแถบลุ่มแม่น้ำโขง
ขณะเดียวกันก็ถือเป็นโชคดี เป็นสิริมงคล และเป็นเกียรติประวัติ
แก่ชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ด้วยอนึ่งในระหว่างที่ท่านเจ้าอาวาสยังเที่ยว
ธุดงค์ไปศึกษาและปฏิบัติธรรมอยู่กับครูบาอาจารย์ต่างๆสาย
หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
ก็ได้รับพระอรหันตธาตุและอัฐิของครูบาอาจารย์
สายกรรมฐานไว้บูชาจำนวนหลายรูป เช่น พระธาตุของ
หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี หลวงปู่ชอบ ฐานสโม
หลวงปู่มหาบุญมี สิริปุญโญ และพระธาตุหลวงปู่หล้า เขมปตฺโต
เป็นต้น  จึงเห็นสมควรจัดทำพิพิธภัณฑ์ประดิษฐานไว้ เพื่อให้
พุทธศาสนิกชนได้สักการะบูชาและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพุทธศาสนา
แก่ ผู้สนใจทั่วไป ด้วยแนวคิดและเหตุผลดังกล่าวนี้ การก่อสร้างเจดีย์
จึงมีขนาดใหญ่ขึ้นและมีพิพิธภัณฑ์อยู่ภายในเจดีย์ด้วย 

สำนักงานเทศบาลตำบลโนนบุรี
เลขที่ 70 ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 0-4387-1146  โทรสาร 0-4387-1566 , 0-4387-1096
เหตุเพลิงไหม้ 0-4387-1329

E-mail Address : nonburee-muni@gmail.com

ผู้ดูแลระบบและออกแบบเว็บไซต์
นางสาวพักตร์ศิริ ผลเรือง นักวิชาการประชาสัมพันธ์


นายรัตนชัย  ไชยคำมี
นายกเทศมนตรี
 
นายมนิล  นงนุช
รองนายกเทศมนตรี
 
นางสิริกาญจน์  คำมะภา
รองนายกเทศมนตรี
 
 
 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
   
   
     เลขานุการนายกเทศมนตรี

นางนฤมล  สิงห์เงา
ปลัดเทศบาลตำบลโนนบุรี
 
นางสุธิดา  บุบผาเดช
รองปลัดเทศบาล