.ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์   เทศบาลตำบลโนนบุรี  อำเภอสหัสขันธ์  จังหวัดกาฬสินธุ์  ..........  สหัสขันธ์รื่นรมย์  พระพรหมภูสิงห์  สวยยิ่งเขื่อนลำปาว  ภูค่าวพระนอน  พักผ่อนแหลมโนนวิเศษ  อาเขตไดโนเสาร์  ภูกุ้มข้าวสัตว์โลกล้านปี
 
สรุปรายรับ-รายจ่าย
 
 
 
  รายงานผลการดำเนินงาน
กองสวัสดิการและสังคม
แบบสอบถาม

 

  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  โครงสร้างส่วนราชการ
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองสวัสดิการและสังคม
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองการศึกษา  พิพิธภัณฑ์สิรินธร
  หลุมไดโนเสาร์
  สะพานเทพสุดา
  พุทธสถานภูสิงห์
  ฟอสซิลหอย
  วัดสักกะวัน
  วัดไตรภูมิ
  วัดตาดแม่นาย
  แหลมโนนวิเศษ
  พุทธไสยยาสน์ภูค่าว
  หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์
  โปรแกรมการท่องเที่ยว
  งานประเพณีและกิจกรรมต่าง ๆ
  การเดินทาง/ร้านอาหาร/ที่พัก
  แผนที่ตำบลโนนบุรี
  แผนที่อำเภอสหัสขันธ์

 

  กำหนดโครงสร้างแบ่งส่วนราชการ
  ยุทธศาสตร์จังหวัดกาฬสินธุ์
  จริยธรรมข้าราชการ
  จริยธรรมนายกเทศมนตรี
  จริยธรรมสมาชิกสภาเทศบาล
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ทต.โนนบุรี
(นับแต่วันที่ 12  สิงหาคม  2549)


Meter Stats

    
  


จัดซื้อ จัดจ้าง 2560
 

- คุณลักษณะรถบรรทุกขยะ

- โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ

-โครงการแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
(เพิ่มเติมเงินสำรองจ่าย Matching fund ปี 2560


- ก่อสร้างถนน คสล.ซอยสุขสำราญ (ช่วงต่อ)
- ก่อสร้างถนนคสล.แหลมโนนวิเศษ-บ้านท่าเรือภูสิงห์
- โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนสุขาภิบาล 2 (ฝั่งทิศใต้)
-  โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนรื่นฤดี
-  โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถ.ภูมิปาโล(แยกประปา-แยกสุขาภิบาล2)
-  โครงการก่อสร้างคอนกรีตตลาดสดเทศบาลตำบลโนนบุรี

 

ประชาสัมพันธ์ป้ายโครงการและแบบรายงานประเมินผลฯ
สรุปการสืบราคาวัสดุก่อสร้างโครงการก่อสร้าง
สนามกีฬาเอนกประสงค์
ประกาศเทศบาลตำบลโนนบุรี
เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด
เสื่อมสภาพการใช้งาน ปีงบประมาณ 2559
ระกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน

-แบบสขร1 เดือนมิถุนายน 2560

-แบบสขร1 เดือนเมษายน 2560

-แบบ สขร1เดือนธันวาคม 2559

- ประกาศราคากลาง 2560
- ประกาศราคากลาง 2559
- แบบรายงานแผนปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง 2560
- แบบรายงานแผนปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง 2559
                    Click
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคาร
เก็บพัสดุเป็นหอประชุมเทศบาลตำบลโนนบุรี
รายงานการปรับปรุงงานการดำเนินงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
(ส.ข.ร.รายเดือน)
แบบสรุปรายงานผล 58
แผน 58 (ไฟล์PDF) (JPG)
โครงการก่อสร้างถนน
คสล. ซอยสุขสำราญ ม. 11
(ไฟล์PDF)
(JPG)
สอบราคาจ้าง เลขที่ 2/2549
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.ซอยสุขสำราญ ม.11

(ไฟล์PDF)
(JPG)
สอบราคาจ้างเลขที่ 2/2559
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.ซอยสุขสำราญ ม.11
(ไฟล์PDF) (JPG)
ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.ซอยสุขสำราญ ม.11

(ไฟล์PDF) (JPG)
ประกาศ
ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ
Natural Rubber Modifild Asphaltic Concrete
ถ.สุขาภิบาล 1 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
(ไฟล์PSD)
(JPG)   
ประกาศ
เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ
Natural Rubber Modified Asphaltic Concrete
ถ.สุขาภิบาล 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
(ไฟล์PSD)
(JPG)   
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2558
(ไฟล์PSD
)
(JPG)
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ จัดซื้อ-จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2557
(ไฟล์PSD)
(JPG)
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
(ไฟล์PSD)
(JPG)

 

จัดซื้อ จัดจ้าง ปี 2558
โครงการซ่อมแซมถนนนาแก้ว ม.6 ม.7
(ไฟล์PDF)
(ไฟล์JPG)
โครงการก่อสร้างศูนย์บริการอาหาร
(ไฟล์PDF) (ไฟล์JPG)
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
(ไฟล์PDF) (ไฟล์JPG)
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังซอยคลองไผ่
(ไฟล์PDF)
(ไฟล์JPG)
โครงการปรับปรุงอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสาร
(ไฟล์PDF)
(ไฟล์JPG)
โครงการศูนย์พัฒนาอาคารศูนย์เด็กเล็ก
(ไฟล์PDF)
(ไฟล์JPG)

 

สำนักงานเทศบาลตำบลโนนบุรี
เลขที่ 70 ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 0-4387-1146  โทรสาร 0-4387-1566 , 0-4387-1096
เหตุเพลิงไหม้ 0-4387-1329

E-mail Address : nonburee-muni@gmail.com

ผู้ดูแลระบบและออกแบบเว็บไซต์
นางสาวพักตร์ศิริ ผลเรือง นักวิชาการประชาสัมพันธ์


 

นายรัตนชัย  ไชยคำมี
นายกเทศมนตรี
 
นายมนิล  นงนุช
รองนายกเทศมนตรี
 
นางสิริกาญจน์  คำมะภา
รองนายกเทศมนตรี
 
 
 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
   
   
     เลขานุการนายกเทศมนตรี

 

นางนฤมล  สิงห์เงา
ปลัดเทศบาลตำบลโนนบุรี
 
นางสุธิดา  บุบผาเดช
รองปลัดเทศบาล