.ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์   เทศบาลตำบลโนนบุรี  อำเภอสหัสขันธ์  จังหวัดกาฬสินธุ์  ..........  สหัสขันธ์รื่นรมย์  พระพรหมภูสิงห์  สวยยิ่งเขื่อนลำปาว  ภูค่าวพระนอน  พักผ่อนแหลมโนนวิเศษ  อาเขตไดโนเสาร์  ภูกุ้มข้าวสัตว์โลกล้านปี
 
สรุปรายรับ-รายจ่าย
แบบสอบถาม

 




 

  กำหนดโครงสร้างแบ่งส่วนราชการ
  ยุทธศาสตร์จังหวัดกาฬสินธุ์
  จริยธรรมข้าราชการ
  จริยธรรมนายกเทศมนตรี
  จริยธรรมสมาชิกสภาเทศบาล








จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ทต.โนนบุรี
(นับแต่วันที่ 12  สิงหาคม  2549)


Meter Stats





    
  





    


 
  



 

  
  









จำนวนประชากร
ตำบล/หมู่บ้าน
ชาย
หญิง
รวม
หลังคาเรือน
หมู่ 1  บ้านโนนบุรี
360
404
764
394
หมู่ 2  บ้านโนนบุรี
407
419
826
229
หมู 3  บ้านโนนบุรี
333
347
680
184
หมู่ 4  บ้านโนนสามัคคี
231
236
467
121
หมู่ 5  บ้านสิงห์บุรี
113
114
227
58
หมู่ 6  บ้านโนนสวาท
132
154
286
64
หมู่ 7  บ้านวังมะพลับ
153
158
311
74
หมู่ 8  บ้านนาแก้ว
234
259
493
119
หมู่ 9  บ้านโนนวิเศษ
115
134
249
66
หมู่ 10 บ้านโนนบุรี
136
131
267
196
หมู่ 11 บ้านโนนศึกษา
355
383
738
215
รวม
2,569
2,739
5,308
1,720

(ข้อมูล ณ เดือน ตุลาคม 2559)

 

สรุปจำนวนประชากรย้อนหลัง 10 ปี
วัน/เดือน/ปี
จำนวนประชากร
2558
 
2557
 
2556
2555
5,345
2554
5,382
2553
5,292
2552
5,598
2551
5,318
2550
5,321

 

 

 


 


สำนักงานเทศบาลตำบลโนนบุรี
เลขที่ 70 ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 0-4387-1146  โทรสาร 0-4387-1566 , 0-4387-1096
เหตุเพลิงไหม้ 0-4387-1329

E-mail Address : nonburee-muni@gmail.com

ผู้ดูแลระบบและออกแบบเว็บไซต์
นางสาวพักตร์ศิริ ผลเรือง นักวิชาการประชาสัมพันธ์


นายรัตนชัย  ไชยคำมี
นายกเทศมนตรี
 
นายมนิล  นงนุช
รองนายกเทศมนตรี
 
นางสิริกาญจน์  คำมะภา
รองนายกเทศมนตรี
 
 
 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
   
   
     เลขานุการนายกเทศมนตรี

นางนฤมล  สิงห์เงา
ปลัดเทศบาลตำบลโนนบุรี
 
นางสุธิดา  บุบผาเดช
รองปลัดเทศบาล