.ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์   เทศบาลตำบลโนนบุรี  อำเภอสหัสขันธ์  จังหวัดกาฬสินธุ์  ..........  สหัสขันธ์รื่นรมย์  พระพรหมภูสิงห์  สวยยิ่งเขื่อนลำปาว  ภูค่าวพระนอน  พักผ่อนแหลมโนนวิเศษ  อาเขตไดโนเสาร์  ภูกุ้มข้าวสัตว์โลกล้านปี
 
สรุปรายรับ-รายจ่าย
จัดซื้อ-จัดจ้าง
แบบสอบถาม

 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ทต.โนนบุรี
(นับแต่วันที่ 12  สิงหาคม  2549)


Meter Stats

    
  
    


 
   

  
   

คณะผู้บริหาร
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายรัตนชัย  ไชยคำมี
นายกเทศมนตรี
085-7532713
นายมนิล  นงนุช
รองนายกเทศมนตรี
081-7687260
นางสิริกาญจน์  คำมะภา
รองนายกเทศมนตรี
084-2730066
สมาชิกสภาเทศบาล
นายอนุรักษ์ เกษมโสภา
ประธานสภาเทศบาล
086-2283675
นายทองสุข  วงศ์จำปา
รองประธานสภาเทศบาล
085-0051514
นางนิลุบล  โรจน์รุ่งสถิตย์
สมาชิกสภาเทศบาล
082-7385643
นายอรุณ  คงประพัฒน์
สมาชิกสภาเทศบาล
080-4081254
นายทองใส  ปิยะวงศ์
สมาชิกสภาเทศบาล
085-1581887
นายอนันต์  ภูนางาม
สมาชิกสภาเทศบาล
083-2915571
นายประสิทธิ์  พวงบุบผา
สมาชิกสภาเทศบาล
083-6743533
นายคำตัน  สิงห์หาโคตร
สมาชิกสภาเทศบาล
085-0036317
นางสังคม  กันทา
สมาชิกสภาเทศบาล
087-2255532
นายอมร  อินธิศาตร
สมาชิกสภาเทศบาล
088-0317618
นายสุชาติ  ละมัยขันธ์
สมาชิกสภาเทศบาล
081-0604737
นายยุทธนา  ปรีดี
สมาชิกสภาเทศบาล
081-1834292
พนักงานเทศบาล/ลูกจ้างประจำ/พนักงานจ้างฯลฯ
นางนฤมล  สิงห์เงา
ปลัดเทศบาล
080-7413377
นางสุธิดา  บุบผาเดช
รองปลัดเทศบาล
083-5636929
สำนักปลัดเทศบาล
ส.อ.วัชรินทร์   บุบผาเดช
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการหัวหน้าสำนักปลัด
087-4208966
นางอังคณา  บุญตาแสง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
086-9760026
นายจิรนิติ์  อินอุ่นโชติ
นิติกร
083-3478202
นายชนวิชทร์  แก้ววัน
จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน
088-3085227
นายดนัย  นันรุ่ง
จนท.บริหารงานทะเบียน
และบัตร
083-2839198
น.ส.ณัฏฐธิดา  จำปาอ่อน
บุคลากร
085-0149867
น.ส.พักตร์ศิริ  ผลเรือง
นักวิชาการประชาสัมพันธ์
088-4940664
น.ส.สุภาพร  ผารุธรรม
จนท.บริหารงานทั่วไป
087-4380555
พ.จ.ท.ชัชวาลย์  ไชยเทพ
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
084-5990649
นายพจนา  ชารีรักษ์
พนักงานเทศกิจ
090-8478017
นายประเวช  โตรอด
พนักงานขับรถยนต์
081-2628051
น.ส.ศิรินยา  สมหวัง
ผช.จนท.บันทึกข้อมูล
080-7350295
นายทองย้อย  ภูชมบ่อ
พนักงานขับรถดับเพลิง
087-4902007
นายศราวุฒิ  โตรอด
พนักงานขับรถดับเพลิง
083-4516299
นายเสาร์  ใสศรีดา
พนักงานชับรถยนต์
082-1396764
นายเรืองชัย  ไชยคำมี
ผู้ช่วยนิติกร
086-2377698
กองคลัง
นางวัชราภรณ์  เนตพล
ผู้อำนวยการกองคลัง
081-7396221
น.ส.นภัสสร  ศรีไธสง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
085-7530296
นางพรนภา  ลิ้วขอนแก่น
นักวิชาการพัสดุ
089-9401707
น.ส.วราพร  อ่อนสำอางค์
เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
085-4644978
น.ส.นฤมล  ธรรมสินธุ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงิน
และบัญชี
083-3344092
กองช่าง
นายอานุภาพ  จุตาทิศ ผู้อำนวยการกองช่าง  
นายนัฐพล  ทิพฤาตรี
วิศวกรโยธา
080-3171819
นายวิฑูรย์  ไชยเทพ
นายช่างไฟฟ้า
081-0550028
นายไพรัตน์  ลิ้วขอนแก่น
นายช่างโยธา
084-2601433
นายทวีศักดิ์  เทศพรม
นายช่างโยธา
081-3801793
นางเบญญา  แสงกล้า
เจ้าหน้าที่ธุรการ
090-8482036
นายฤาชา  วิระพันธุ์
ผู้ช่วยช่าง
089-9378901
นายสมมรรค  ชุ่มเรืองศรี
พนักงานสูบน้ำ
086-2299687
นายชุมพล  ศรีมามาศ
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
087-4907422
นางปนัดดา  ศิลาพัฒน์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
089-9446798
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายเมืองมน  อุ่นสิม
หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน
สาธารณสุข7
รักษาการผอ.กองสาธารณสุขฯ
089-45728901
นางวิมาน  สุระภา
เจ้าพนักงานธุรการ
084-7978055
น.ส.ละอองดาว  ภูทองก้าน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
086-2307287
นายยศทวี  โพธิ์งาม
พนักงานขับรถขยะ
082-7351107
นายธรรมรงค์  จักษุธรรม
พนักงานขับรถขยะ
087-2206072
นายบุญทัน  อินทรรักษา
พนักงานขับรถ
เครื่องจักรกล
084-5900339


Page 2
Page 3

Page 3 (เบอร์โทรศัพท์กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ)สำนักงานเทศบาลตำบลโนนบุรี
เลขที่ 70 ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 0-4387-1146  โทรสาร 0-4387-1566 , 0-4387-1096
เหตุเพลิงไหม้ 0-4387-1329

E-mail Address : nonburee-muni@gmail.com

ผู้ดูแลระบบและออกแบบเว็บไซต์
นางสาวพักตร์ศิริ ผลเรือง นักวิชาการประชาสัมพันธ์


นายรัตนชัย  ไชยคำมี
นายกเทศมนตรี
 
นายมนิล  นงนุช
รองนายกเทศมนตรี
 
นางสิริกาญจน์  คำมะภา
รองนายกเทศมนตรี
 
 
 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
   
   
     เลขานุการนายกเทศมนตรี

นางนฤมล  สิงห์เงา
ปลัดเทศบาลตำบลโนนบุรี
 
นางสุธิดา  บุบผาเดช
รองปลัดเทศบาล